Privacyverklaring


Privacyverklaring van Het Woordenpalet
(de website www.zilverensleutels.nl is onderdeel van de onderneming Het Woordenpalet)

Contactgegevens: Het Woordenpalet – De Markerichter 27, 7271 ZJ Borculo, tel. 06-37178587, websites www.woordenpalet.nl en www.zilverensleutels.nl , e-mail: info@woordenpalet.nl en info@zilverensleutels.nl, contactpersoon Margreet Jansen

In deze privacyverklaring laten wij u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dat doen en wát we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties heeft of opmerkingen over de inhoud ervan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via bovengenoemde contactgegevens of via het contactformulier op beide websites.

1. Toelichting op de privacyverklaring
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming mag Het Woordenpalet de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft het Woordenpalet de plicht om:

– U op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Het Woordenpalet worden verwerkt;
– te melden wie de gegevens kunnen inzien;
– voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen
– uw gegevens zorgvuldig te beveiligen.

2. De persoonsgegevens die Het Woordenpalet gebruikt en het doel van het gebruik
Het Woordenpalet verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Het Woordenpalet, een van de beide websites bezoekt, een bestelling doet in de webshop op www. zilverensleutels.nl, zich aanmeldt voor een abonnement op de Gedichtentuin of voor het ontvangen van updates op de websites van Het Woordenpalet, of als u via het contactformulier contact met ons opneemt. Het Woordenpalet verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en bankrekeningnummer.

Deze gegevens stellen ons in staat om:
– de overeenkomst die klanten met Het Woordenpalet sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
– onze dienstverlening te kunnen leveren;
– klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is en hen op de hoogte te houden van eventuele nieuwe publicaties;
– onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Het Woordenpalet heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarig neemt u dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Bij het schrijven van levensverhalen, persoonlijke teksten en gedichten of het vormgeven en begeleiden van uitvaart- of huwelijksceremonies worden de persoons- en privégegevens verwerkt die hiervoor door u mondeling, schriftelijk, dan wel per e-mail worden gedeeld met Het Woordenpalet. Dit gebeurt altijd en nadrukkelijk met uw toestemming.

Deze gegevens stellen Het Woordenpalet in staat om:
– onze dienstverlening te kunnen leveren;
– de overeenkomst die u met Het Woordenpalet sluit financieel en administratief te kunnen afhandelen;
– klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

4. IP-adressen/cookies
Het Woordenpalet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het Woordenpalet gebruikt Google Analytics en houdt daarmee dus ook IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Met de gegevens van Google Analytics kunnen wij o.a.registreren wie de websites heeft bezocht, het websitegedrag van gebruikers analyseren (welke pagina’s worden goed bezocht, gaan mensen over tot de aankoop van een product) of inzicht krijgen op welke tijdstippen de websites het meest bezocht worden, hoe bezoekers op de website terecht komen etc.

5. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Het Woordenpalet verstrekt uw persoonsgegevens niet aan personen of bedrijven buiten de organisatie van Het Woordenpalet, tenzij:
– dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
– dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Het Woordenpalet met u heeft gesloten;
– u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Met de bedrijven of organisaties die in opdracht van het Woordenpalet toch uw gegevens moeten verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Woordenpalet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. U kunt hierbij denken aan ons administratiekantoor (facturen), online boekhouding, online betalingsprovider (voor het verwerken van bv uw iDEAL betaling), de webbeheerder of, in het geval van ceremoniële begeleiding en persoonlijke teksten, aan een drukkerij (voor het drukken van levensverhalen) of bv. uitvaartondernemers.

6. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding
Het Woordenpalet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van het Woordenpalet worden ingezien, tenzij in deze privacy-overeenkomst anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Het Woordenpalet beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat o.a. uit het volgende:

– het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem;
– de medewerkers van Het Woordenpalet hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Het Woordenpalet verstrekte persoonsgegevens;
– Het Woordenpalet heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
– schriftelijke privé-gegevens die door u aan het Woordenpalet verstrekt zijn t.b.v. het vormgeven van een huwelijks- of uitvaartceremonie, dan wel het schrijven van levensverhalen of persoonlijke teksten, zullen bewaard worden in een goed afgesloten archiefkast.

7. Bewaartermijn

– uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en een goede administratie, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist (2017: 7 jaar).
– privé-gegevens die door u aan het Woordenpalet verstrekt zijn t.b.v. het vormgeven van een huwelijks- of uitvaartceremonie, dan wel het schrijven van levensverhalen of persoonlijke teksten, zullen alleen langer dan zeven jaar bewaard worden indien u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

8. Uw rechten als betrokkene

– Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;

– Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

– Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@woordenpalet.nl of info@zilverensleutels.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Het Woordenpalet. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Het Woordenpalet opnemen en probeert het Woordenpalet er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Het Woordenpalet ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden aan het begin van deze privacyverklaring en uiteraard ook op de twee websites van Het Woordenpalet, te weten www.woordenpalet.nl en www.zilverensleutels.nl

Privacyverklaring van Het Woordenpalet – versie mei 2018